Economic

ADR Centru a devenit Organism Intermediar pentru implementarea a cinci priorități din cadrul Programului  Sănătate la nivelul Regiunii Centru

La sfârșitul lunii iulie 2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Acordul-cadru pentru delegarea unor funcții privind implementarea Programului Sănătate, cu referire la prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7, finanțate în cadrul acestui Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Alocarea orientativă pentru Regiunea Centru pe aceste priorități se cifrează la aproximativ 360 milioane euro.

Programul Sănătate 2021 – 2027 (PS) este un program multifond, menit să contribuie la implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030, prin finanțarea de investiții atât în asistența prespitalicească și spitalicească, cât și în reziliența sistemului de sănătate. Acesta dispune de o alocare totală în valoare de 5,88 miliarde euro, care include finanțare din cadrul Fondului Social European (FSE+) și a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), precum și o componentă de împrumut de 2 miliarde de euro, realizat prin intermediul Băncii Europene de Investiții.

Rolul ADR Centru va fi de asigura managementul implementării proiectelor, prin monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către beneficiari în Cererile lor de Finanțare și anexele aferente, precum și a modului în care beneficiarii respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate. De asemenea OI pentru Sănătate din cadrul ADR Centru va asigura, pentru proiectele contractate în cadrul celor 5 priorități, verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare/rambursare și plată.

Prin aceste activități, ADR Centru va sprijini atragerea și absorbția fondurilor europene nerambursabile pentru creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu, precum și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive; dar și pentru îmbunătățirea serviciilor de paliație și a spitalizărilor pentru boli cronice adaptate fenomenului de îmbătrânire a populației, în vederea reducerii impactul dizabilității și a profilului de morbiditate. De asemenea, corelând aceste noi investiții cu cele pe care ADR Centru le-a gestionat în calitate de Organism Intermediar în cadrul Programului Operațional Regional, atât în perioada 2007-2013, cât și pentru perioada 2014-2020, prin noile proiecte se va asigura creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate, realizarea de investiții în infrastructuri spitalicești noi, concomitent fiind susținute măsurile care susțin domeniile oncologie și de transplant.

Funcțiile pe care le-a dobândit OI pentru Sănătate din cadrul ADR Centrupentru prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7, vor fi asigurate în limitele și condițiile specificate în acord și vor include aspecte ulterioare contractării proiectelor eligibile, fiind vorba de verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare/rambursare și plată și monitorizarea proiectelor. Din valoarea totală a alocării naționale în sumă de aproape 5,9 miliarde euro, cele cinci priorități unde Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor activa în calitate de Organisme Intermediare au un buget cumulat de aproape 2,5 miliarde euro. Pentru proiectele din Regiunea Centru, noi vom gestiona un buget de aproximativ 360 milioane euro. Semnând acest Acord-cadru, ne-am asumat faptul că OI pentru Sănătate din cadrul ADR Centru dispune de capacitatea administrativă și își va dezvolta capacitatea operațională necesară îndeplinirii corespunzătoare a funcțiilor delegate de AMPOS. Noi vom asigura, pe toată durata Acordului, activități privind managementul de proiect, pentru investiții importante în sănătate în Regiunea Centru, conform sistemului de management și control stabilit de AM din cadrul MIPE. Finanțarea activităților desfășurate în baza acordului se realizează prin contracte de finanțare în cadrul Programului Asistență Tehnică, proporțional cu valoarea proiectelor gestionate.

Simion Crețu, Director general ADR Centru

În cadrul MIPE, Direcția Generală Program Operațional Sănătate are calitatea de Autoritate de Management pentru Programul Sănătate (AM POS) și a delegat către ADR Centru, în calitate de Organism Intermediar (OI), implementarea la nivelul Regiunii Centru a proiectelor care se încadrează pe cinci priorități din cadrul programului.Acordul încheiat la sfârșitul lunii iulie 2023 stabilește funcțiile delegate OI ADR Centru de către AM PO Sănătate, referitor la proiectele depuse în cadrul Programului Sănătate, care pot obține finanțare prin FEDR în cadrul priorităților 1, 2, 3, 4 și 7, precum și drepturile și obligațiile părților care decurg din această delegare de funcții. Prin acest document părțile se angajează să colaboreze în vederea implementării Programului Sănătate în Regiunea Centru, prin orice activități necesare pentru asigurarea implementării eficiente și la timp, în conformitate cu funcțiile și responsabilitățile fiecărei părți și în baza procedurilor specifice și instrucțiunilor aplicabile.

Pentru informații suplimentare despre Programul Sănătate, inclusiv ghidurile de finanțare și calendarul apelurilor vă rugăm să consultați pagina dedicată programului, disponibilă aici: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/autoritatea-de-management-pentru-programul-sanatate/

Alba Iulia, 09.08.2023

Informații de background

Despre Programul Sănătate 2021 – 2027 (PS)

Finanțările sunt defalcate la nivelul programului în șapte priorități:

Prioritatea 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive – prioritate multifond;

Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, impactului dizabilității și profilului de morbiditate – prioritate multifond;

Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate – prioritate multifond;

Prioritatea 4: Investiții în infrastructuri spitalicești noi – prioritate monofond;

Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical – prioritate monofond; 

Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical – prioritate monofond;

Prioritatea 7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant – prioritate multifond.

Prioritățile vizate de acordul cadru încheiat cu OI ADR CENTRU sunt:

  • Prioritatea 1, cu o alocare națională totală de 325,52 milioane euro, își propune să contribuie la creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și la îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive.

Prin această prioritate se are în vedere dotarea/ modernizarea/ reabilitarea cabinetelor medicilor de familie,  dotarea structurilor publice incluse în Programul Național de Vaccinare, inclusiv al celor responsabile cu distribuția vaccinurilor la nivel teritorial (achiziția mijloacelor de transport adaptate care să asigure inclusiv menținerea lanțului de frig; dotarea camerelor de frig), dotarea/ modernizarea/ reabilitarea cabinetelor medicale școlare, inclusiv a structurilor ce asigură servicii de sănătate orală și dotarea / extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților sanitare care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu (alocarea la nivel național aferentă investițiilor în ambulatorii este de 268 milioane euro fiind distribuită pentru reabilitarea/modernizarea a 89 de ambulatorii din domeniile în care se vor implementa programe de screening, reabilitarea/modernizarea a 9 ambulatorii ale spitalelor de psihiatrie, reabilitarea/modernizarea a 24 centre de sănătate mintală pentru minori și  reabilitarea/modernizarea/extinderea a 33 de dispensare tuberculoză).

  • Prioritatea 2, cu o alocare națională totală de 595,21 milioane euro vizează investiții în dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, paliație și spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației, în vederea diminuării impactului dizabilității și profilului de morbiditate.
  • Prioritatea 3, are o alocare națională totală de 206,93 milioane euro și vizează creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de sănătate, prin investiții în infrastructura publică a structurilor sanitare care au atribuții în domenii critice de importanță strategică, respectiv investiții în extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/dotarea laboratoarelor naționale de referință / laboratoarelor regionale de sănătate publică, laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor, construirea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea centrelor de transfuzie sanguină și infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/ sau procesare a plasmei, dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului critic, asigurarea infrastructurii unităților dedicate de îngrijire, extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea  acestora, extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ construirea/ dotarea centrelor regionale de genetică medicală desemnate, precum și a centrelor de expertiză în boli rare desemnate de MS.
  • Prioritatea 4 are o alocare națională totală 2.800,45 milioane euro și vizează investiții în infrastructuri spitalicești noi (spitale județene/ județene de urgență și spitale monospecialitate/centre de transplant acreditate localizate în centre universitare) și continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova (faza a II a).
  • Prioritatea 7, cu o alocare națională totală de 530,68 milioane euro, vizează măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant, iar investițiile sunt direcționate către modernizarea/ reabilitarea/ extinderea/ construcția/ dotarea infrastructurii publice a unităților sanitare unde se realizează depistarea precoce, diagnosticarea, tratarea pacienților oncologici  și crearea unui centru de excelență în protonoterapie, dotarea celor 3  institute oncologice și investiții în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial precum și dotarea unităților sanitare publice de interes regional care diagnostichează și tratează cancer și a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral. De asemenea,sunt sprijiniteinvestiții în infrastructura publică a unităților sanitare acreditate pentru activități în domeniul transplantului – dotarea cu sisteme de purificare a sângelui a centrelor acreditate pentru prelevare organe, laboratoarelor HLA acreditate, băncilor multițesut și celule (dotare/ modernizare/ reabilitare/ extindere/ construcție) și a unităților care coordonează activitatea de transplant (ex. ANT – extindere/ construcție/dotare) și Investiții în infrastructuri spitalicești publice noi cu impact teritorial major.

Criterii de performanță pentru activitatea OI pentru Sănătate din cadrul ADR Centru

Acordul-cadru se derulează pentru toată perioada de implementare a Programului Sănătate (PS), precum și pentru o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a PS în România.

AM PO Sănătate va păstra în  integralitate funcțiile ce vizează programarea, evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor/proiectelor, rambursarea cheltuielilor, autorizare și plăți, monitorizarea progresului la nivel de program și evaluarea programului, activitățile de prevenire și identificare nereguli, auditul precum și informarea și publicitatea.

În îndeplinirea funcțiilor delegate, OI din cadrul ADR Centru va fi responsabil cu managementul și gestionarea proiectelor contractate spre finanțare din FEDR de la nivelul Regiunii Centru, ce vor fi alocate/repartizate, ulterior contractării lor, prin decizia directorului general DGPOS.

În esență, ADR Centru va asigura, pentru proiectele contractate în cadrul celor 5 priorități, activități privind:

  • Verificarea achizițiilor și a cererilor de prefinanțare/rambursare și plată.

Acestea includ activități precum:verificarea documentelor aferente furnizării de bunuri, prestării de servicii și a executării de lucrări, verificarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată; verificarea administrativă pentru cererile de plată/cererea de prefinanțare/cererea de rambursare; verificarea 100% a procedurilor de achiziții aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiari, instituirea de măsuri eficace și proporționale de prevenire și sesizare a fraudelor/neregulilor; verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a tranșelor de prefinanțare; efectuarea verificărilor la fața locului; transmiterea către AM a propunerii de validare a cheltuielilor, în baza rezultatului verificării administrative, conform procedurilor operaționale specifice aplicabile în vigoare; transmiterea de puncte de vedere în vederea soluționării contestațiilor privind rezultatul verificărilor administrative a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, transmiterea de puncte de vedere referitoare la adrese/petiții/audiențe/contestații etc.

  • Monitorizarea proiectelor, respectiv monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, a atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în Cererea de Finanțare și anexele aferente, precum și a modului în care Beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate.

Acest aspect se va realiza conform procedurilor operaționale aplicabile, ce includ verificarea  administrativă, din punct de vedere tehnic, a informațiilor din rapoartele de progres și de durabilitate elaborate și transmise de către Beneficiari, elaborarea planului de vizite, elaborarea rapoartelor semestriale de monitorizare, efectuarea de vizite la fața locului atât în perioada de implementare a proiectului, cât și post-implementare, pe durata de valabilitate a contractului de Finanțare, analiza stadiului implementării proiectelor și inițierea/propunerea măsurilor necesare în vederea remedierii deficiențelor constatate, conform procedurilor operaționale aplicabile, alte activități specifice activității de monitorizare.

Pentru realizarea activităților specifice atribuțiilor delegate, performanța OI pentru Sănătate din cadrul ADR Centru se va determină pe baza unor indicatori din care să rezulte cât mai puține erori privind procesarea documentațiilor.

Redacția UrbeaMea

contact@urbeamea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă recomandăm și

Back to top button